Hermiona netenka svorio,

Hermiona netenka svorio

Rytą nulipęs pusryčių, Haris rado Durslius jau aps÷dusius stalą. Jie žiūr÷jo naujut÷laitį televizorių - dovaną Dudliui vasaros atostogų proga, mat jis ištisai zyzdavo, jog nuo televizoriaus svetain÷je jam toli vaikščiot iki šaldytuvo. Visą vasar÷lę Dudlis tūnojo virtuv÷je, kiauliškas akutes įbedęs į ekraną, Hermiona netenka svorio nepabaigiamo kramtymo drebančiais penkiais pagurkliais. Haris atsis÷do tarp Dudlio ir d÷d÷s Vernono - stambaus trumpakaklio vyriškio didžiuliais ūsais.

Dursliai ne tik nepasveikino Hario sulaukus gimtadienio, bet jo išvis nepasteb÷jo. Haris buvo prie to pripratęs, tod÷l n÷ kiek ne÷m÷ širdin. Atsikandęs skrebučio, pak÷l÷ akis į televizorių; ÷jo žinios, įpus÷jęs reportažas pasakojo apie pab÷gusį kalinį.

Pa- skirta specialus telefono numeris, tad jei kur pasteb÷site Bleką, tučtuojau praneškite. Kokie plaukai! Jis d÷btel÷jo į Harį, nes jo netvarkingi plaukai d÷dę Vernoną visad var÷ iš proto. Tačiau, palyginti su vyru ekrane, kurio sudžiūvusį veidą gaub÷ ilgas kaltūnas, Haris jaut÷si tiesiog dabitiškai Hermiona netenka svorio.

Tai, ko mes sužinojome iš Mindy Kalingo radijo Reddit AMA

V÷l išlindo praneš÷jas. Kam čia šnek÷t? Gal jis jau ats÷lina mūsų gatve!

jihyo svorio netekimas įsimylėjimas verčia numesti svorio

Haris žinojo, kad teta taip ir svajoja paskambinti specialiąja linija. Ji buvo smalsiausia, landžiausia moteris pasaulyje ir kone kiauras dienas nieko neveikdavo, tik šnipin÷davo savo nuobodžius, įstatymus gerbiančius kaimynus. D÷d÷ Vernonas baig÷ gerti arbatą, dirstel÷jo į laikrodį ir pridūr÷: - Aš jau važiuoju, Petunija, Mardž÷s traukinys bus dešimtą valandą. Teta Mardž÷ - d÷d÷s Vernono sesuo.

Haris Poteris Ir Azkabano Kalinys - Harry Potter

Nors Hariui nebuvo kraujo gimin÷ jo mama buvo tetos Petunijos sesuojį svorio netekimas madurai gyvenimą vert÷ ją vadinti teta.

Teta Mardž÷ gyveno kaime, name su dideliu sodu, ir augino buldogus.

Ligustrų gatv÷je pasirodydavo retai, nes negal÷jo išsiskirti su savo brangiaisiais šuneliais, tačiau kiekvienas jos apsilankymas ilgam pašiurpindavo Harį. Per penktąjį Dudlio gimtadienį teta Mardž÷ Hariui tvojo per blauzdas lazda, kam jis laim÷jo prieš Dudlį žaidimą. Po kelerių metų ji apsireišk÷ per Kal÷das su elektroniniu robotu Dudliui ir šunų sausainių pakeliu - Hariui. Jai viešint paskutinį kartą, metai prieš Hogvartsą, Haris netyčia numyn÷ uodegą jos numyl÷tiniui, vardu Žudikas.

Šis išsivijo Harį į sodą ir įgin÷ į medį. Teta Mardž÷ nenusileido ir šunį pašauk÷ tik po vidurnakčio. Prisiminęs šį nutikimą, Dudlis ir dabar užsikvatodavo iki ašarų.

svorio metimo kampanijos šūkis riebalų nuostoliai padaryta

Žiūr÷ti, kaip d÷d÷ Vernonas ūdija Harį, jam buvo didžiausia pramoga. Elkis padoriai, supratai?

Prototipas

Jeigu ir ji padoriai elgsis, - sukandęs dantis atšov÷ Haris. Haris s÷d÷jo išbalęs, vos gal÷damas patik÷ti savo ausimis. Ištisą savaitę čia gyvens teta Mardž÷. Blogesn÷s gimtadienio dovanos Dursliai nebegal÷jo sugalvoti, net senos d÷d÷s Vernono Hermiona netenka svorio buvo geriau. Nori pasivažin÷t, Dudliukai? D÷d÷ Vernonas paplojo Dudliui per storą it kumpis petį.

Staiga Hariui, s÷d÷jusiam kaip be nuovokos, šov÷ gera mintis. Numetęs skrebutį, jis greit pašoko ir išb÷go paskui d÷dę. D÷d÷ Vernonas vilkosi švarką, skirtą važiuoti automobiliu. O juk tur÷siu meluoti įtikinamai, ar ne? Kas, jei- gu susipainiosiu? Bet Haris nesitrauk÷.

Ką rinktis? Šios knygos autorė sustabdo: užteks spausti save. Mums nieko nebereikia keisti. Nebeieškokime atsakymų kituose, nes jie — kiekvienoje iš mūsų. Išsivaduokime iš baimių ir nuostatų, pagaliau pradėkime tyrinėti ir pažinti pačios save.

D÷d÷ Vernonas sustingo išk÷lęs kumštį ir raudonas kaip burokas. Haris mat÷, jog d÷d÷ mąsto, nors smilkinyje Hermiona netenka svorio tebepulsavo gysla ir dantys buvo iššiepti. Ir jeigu matysiu, kad klausai ir kalbi, kaip liepta, jai išvažiavus pasirašysiu tą prakeiktą leidimą. Jis apsisuko ir iš÷jo taip trenkdamas padidinti savo medžiagų apykaitą ir numesti svorio, kad jų viršuje iškrito vienas stiklas.

Į virtuvę Haris negrįžo. Užlipo į savo kambarį. Jeigu jau ketina elgtis kaip tikras Žiobaras, verčiau prad÷ti dabar. L÷tai ir liūdnai surinko visas 21 dovanas ir atvirukus ir pasl÷p÷ po atsiknojusia grindų lenta, kur laik÷ namų darbus.

Naujos knygos

Tada pri÷jo prie Hedvigos narvelio. Erol, regis, jau atsigavo. Abi su Hedviga miegojo pakišusios snapą po sparnu. Haris atsidusęs jas prižadino.

Skrisk su Erol pas Ronį, jis tave prižiūr÷s. Aš jam parašysiu laiškelį. Ir nežiūr÷k į mane šitaip, aš nekaltas.

svorio netekimas atrodo geriau prieš sustabdyti yo yo svorio metimą

Po dešimties minučių Erol su Hedviga šiai prie kojyt÷s buvo pririštas raštelis Roniui purptel÷jo pro langą ir išnyko tolyje. Haris, visiškai Hermiona netenka svorio, tuščią narvelį įkišo į spintą. Tačiau nebuvo kada liūd÷ti. Laiptų apačioje teta Petunija užklyk÷ Hariui lipti žemyn ir pasitikti viešnią. Haris nemat÷ reikalo susilaižyti plaukų.

Izraelio svorio netekimas sudeginti svaro riebalų

Tetai Mardžei patinka jį peikti, tad kuo jis bus netvarkingesnis, tuo jai bus smagiau. Staiga lauke sučež÷jo žvyras, d÷dei Vernonui įsukant į kiemą.

Trinktel÷jo durel÷s ir takeliu atkaukš÷jo žingsniai. Prisl÷gta širdimi Haris atv÷r÷ duris. Už jų stov÷jo teta Mardž÷, labai panaši į d÷dę Vernoną: aukšta, stambi, raudonais žandais, netgi su ūsais, tik mažesniais.

Svarbi informacija